Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Zverejnenie najčastejších chýb v ŽoNFP a ŽoP miestnych akčných skupín a konečných prijímateľov v rámci opatrení 4.1 a 4.3, osi 4 Prístup LEADER

15.01.2013 13:36

V zmysle správnej a plynulej implementácie opatrení 4.1 a 4.3 v rámci osi 4 Prístup LEADER, Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje najčastejšie chyby v Žiadostiach o nenávratný finančný príspevok a Žiadostiach o platbu miestnych akčných skupín a konečných prijímateľov – predkladateľov projektov (žiadateľov) v rámci opatrení 4.1 a 4.3, osi 4 Prístup LEADER. Ide o zosumarizovanie najčastejších chýb Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na pokyn Riadiaceho orgánu k decembru 2012, ktoré sa vyskytujú zo strany MAS a jej žiadateľov. Zámerom Riadiaceho orgánu je upovedomiť žiadateľov v rámci MAS a samotné MAS, aby urobili také opatrenia za účelom odstránenia chýb a tak umožnili plynulým kontrolám výziev MAS vrátane ŽoNFP a ŽoP od jednotlivých žiadateľov na úrovni Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

Dokumenty na stiahnutie