...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015

11.02.2015 13:30

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO") plánuje v roku 2015 vyhlásiť 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

  1. Výzva v rámci prioritnej osi 1 (opatrenia 1.1 a 1.2) bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry špecializovaných alebo všeobecných nemocníc. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre špecializovaných a všeobecných nemocníc v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

  2. Výzva v rámci opatrenia 2.1 prioritnej osi 2 bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre polikliník a zdravotných stredísk v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

Oprávnenými aktivitami budú nasledovné:

  1. nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky na všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav)  v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po službách a potrebami zdravotníckeho zariadenia a regiónu,

  2. vybudovanie pripojenia na vysokorýchlostný internet, dodávku a výmenu morálne zastaraných informačných technológií (ďalej len „IT") a iného prístrojového vybavenia (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav).

Žiadateľ v komplexnom reštrukturalizačnom programe zariadenia preukáže, že ním zvolené aktivity sú nevyhnutné na dosiahnutie funkčného komplexného riešenia modernizácie zdravotníckeho zariadenia.

UPOZORNENIE

Z dôvodu krátkosti zostávajúceho času určeného pre implementáciu projektov v programovom období 2007 – 2013 RO odporúča žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP") predložiť kompletnú dokumentáciu zo všetkých realizovaných VO relevantných pre predloženú ŽoNFP spolu so Žiadosťou o NFP najneskôr však do konca mája 2015. Žiadateľ predloží  1x originál, 1x kópiu dokumentácie každého zrealizovaného VO relevantného pre predloženú ŽoNFP  ako aj  1 x elektronicky na mediálnom nosiči.

Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, RO odporúča žiadateľom, aby v súťažných podkladoch pre VO uviedli nasledovný text: „Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvy s úspešnými uchádzačmi až po akceptácii postupov verejného obstarávania zo strany RO a po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.".

Kontakty pre bližšie informácie

RO odporúča žiadateľom o NFP aby sa pred realizáciou VO oboznámili s príslušnými časťami Príručky pre prijímateľa z OPZ,  ktoré sú zverejnené v sekcii „Manuály, príručky a metodické predpisy", ako aj s relevantnými usmerneniami RO, ktoré sú zverejnené v sekcii „Odporúčania, usmernenia a pokyny RO k projektom financovaným z OPZ".

RO súčasne ponúka žiadateľom o NFP možnosť telefonických a mailových konzultácií k problematickým otázkam týkajúcim sa realizácie VO s pracovníkmi RO.

Telefonické kontakty pre konzultácie: 02/ 593 73 278

                                                             02/ 593 73 215

Mailové konzultácie na e-mailovej adrese: info.opz@health.gov.sk

Termíny telefonických konzultácií:

Utorok:   8.00  - 12.00 hod.

Štvrtok:  8.00  - 12.00 hod.

Pripojené dokumenty
https://opz.health-sf.sk/core/core_client/template/image/img_pdf.gif") no-repeat 0px 2px; height: auto;">Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 OPZ_aktualizácia február 2015.pdf