...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Efektívnosť čerpania eurofondov závisí aj od prijímateľov NFP

04.06.2013 11:54

S blížiacim sa koncom programového obdobia 2007-2013 usporiadala Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v dňoch 28. – 31. mája 2013 Informačné dni pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP). Cieľom odborných prezentácií bolo zvýšenie informovanosti prijímateľov o najčastejších chybách, ktorých sa dopúšťajú pri realizácii projektov, čím dochádza k mnohým administratívnym prieťahom, neoprávneným výdavkom, zmenám v zmluvách a následne k pomalšiemu čerpaniu štrukturálnych fondov. ASFEU vo forme konkrétnych návrhov usmernila viac ako 400 prijímateľov. „Odporúčam všetkým prijímateľom NFP, aby efektívne predkladali žiadosti o platbu a správne realizovali proces verejného obstarávania, a tak aktívnym prístupom pomohli vyčerpať finančné príspevky vyčlenené pre prebiehajúce projekty. Iniciatívnym postojom pomôžu zvýšiť celkové čerpanie pridelených financií v rámci oboch operačných programov. Výsledok realizácie týchto projektov môže mať výrazný dopad na nastavenie ďalšieho programového obdobia,“ uviedol generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi.

Nedodržanie princípu transparentnosti a neprimeraná konkurenčná súťaž pri obstarávaní služieb patrí k častým zisteniam auditov pri kontrolách. Medzi závažné a opakujúce sa chyby patrí nadhodnotenie zazmluvnených výdavkov, neoprávnené nákupy didaktických pomôcok, nehospodárne a neefektívne využívanie finančných prostriedkov, či nedostatočné preukázanie personálnych aktivít na projekte (služobné cesty, konzultácie a pod.).

Zo strany ASFEU dochádza priebežne k aktualizácii procesov, ktoré znižujú administratívnu záťaž projektov. Manažéri ASFEU v úzkej spolupráci s prijímateľmi NFP hľadajú spoločné riešenia, ktoré zefektívňujú priebeh realizácie projektov. Aktuálne usmernenia a dokumenty sú pravidelne zverejňované na webovom sídle ASFEU. Prostredníctvom doteraz vyhlásených výziev presiahla celková alokácia finančných prostriedkov viac ako 350 miliónov eur z operačného programu Vzdelávanie a viac ako miliardu eur operačného programu Výskum a vývoj.