...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

KONFERENCIA - OPATRENIA V POVODIACH

10.04.2013 14:59

Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU v Bratislave, Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií LF TU vo Zvolene, Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica, Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica, Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica organizujú dňa

15. mája 2013


konferenciu s medzinárodnou účasťou Súčasný stav a východiská protipovodňovej ochrany v SR – technické a biotechnické opatrenia v povodiach. Z konferencie bude vydaný zborník (CD s ISBN) s recenzovanými príspevkami.
 

CIEĽOM KONFERENCIE JE POHNÚŤ VECOU SPRÁVNYM SMEROM S ĽUĎMI, KTORÍ VEDIA A CHCÚ
 

Organizátori konferencie majú ambíciu urobiť dôležitý krok k optimalizácii procesu využívania technických a biotechnických opatrení v povodiach ako súčasti komplexu protipovodňových opatrení na báze dlhoročnou praxou overených a vedeckými metódami potvrdených postupov s prihliadnutím na vplyv realizácie týchto opatrení na znižovanie nezamestnanosti v regiónoch Slovenska.
Konferencia bude vedená ako pracovná, so stručnými a výstižnými referátmi, ktoré budú publikované v recenzovanom zborníku na CD s ISBN. Priestor v diskusii budú mať správcovia tokov, investori, projektanti, primátori miest, starostovia obcí, zhotovitelia stavieb, zástupcovia štátnej správy i vedeckej obce. Závery konferencie budú spracované ako podnet vláde SR s ponukou na aktívnu spoluprácu organizátorov konferencie (s mandátom účastníkov) pri príprave ekonomických, technických a legislatívnych nástrojov, ktoré budú viesť k zmene doterajšej spoločenskej praxe v problematike manažmentu krajiny, vody a povodní v nadväznosti na prejavy klimatickej zmeny.
 

Miesto konania konferencie:
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
 

Tematické okruhy konferencie:

  •     regionálne a prívalové povodne – príčiny, vznik a priebeh
  •     protipovodňová ochrana – technické a biotechnické opatrenia v povodiach
  •     integrovaný manažment povodí
  •     revitalizácia povodí
  •     protierózna ochrana
     

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

 

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU