...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

LAND-URBIA 2013

05.03.2013 08:38

Výstava a vedecká odborná konferencia sa koná pod záštitou 

• Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
• Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
• Združenia miest a obcí Slovenska
 
Hlavný organizátor:
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku
Agrokomplex -Výstavníctvo Nitra, š.p.
Združenie miest a obcí Slovenska
 
Hlavný mediálny partner:
URBANITA
 
Partneri
Slovenská technická univerzita – ÚM, FA
Slovenská poľnohospodárska univerzita – FZKI
Univerzita Komenského v Bratislave – FM 
Spolok architektov Slovenska
Fond výtvarných umení
Umelecká beseda Slovenska
Spoločnosť pre záhradnú a krajinársku tvorbu
 
Hlavní sponzori: 
Agrokomlex-Výstavníctvo Nitra
EkoFond – nadácia SPP
mmcité
 

Konferencia: 

18. 4. 2013 Deň venovaný legislatívnym normám, nosná téma – nový stavebný zákon: 

• prezentácia nového stavebného zákona v štádiu rozpracovanosti – prezentujú zástupcovia MDVRR SR
• prezentácia zákona o ochrane prírody v štádiu rozpracovanosti – prezentuje zástupca MŽP SR
• prezentácia pamiatkového zákona – novelizácia – prezentuje zástupca MK SR
• prezentácia zákona o pozemkových úpravách – MPRV SR zastupuje Komora pozemkových úprav
Záver: Maria Mladosievicova BAND
 
19. 4. 2013 Deň diskusií a zamyslenia sa na identitou – pojem, trendy, riešenia, príklady, metodiky uplatnenia
 
• blok venovaný úvahám o identite – významový obsah slova, či je potrebná, aký má význam
• blok o trendoch podporujúcich identitu vo svete s medzinárodnou účasťou prednášajúcich
• blok o metodikách uplatňovania identity v plánovacom procese – ciele, implementácia, problémy
Záver: Trnavské kvarteto
 
20.4.2013 Prednáškový deň – prezentácia pozitívnych príkladov ochrany a záchrany identity územia
 
• blok o identite v krajine
• blok o identite v mestách a obciach
• blok venovaný dizajnu a jeho prínosu pre zachovanie identity
Záver: Jazz v podaní Vojtecha Eckerta a Dany Vrchoskej
 
21.4.2013 Prednáškový deň – prezentácia príkladov ochrany a záchrany identity územia
 
• blok venovaný konkrétnym riešeniam ochrany identity na modelových územiach z pohľadu rôznych profesií
Záver: swingový orchester pri ZUŠ v Nitra