...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

O návratnú finančnú výpomoc z Inovačného fondu možno žiadať do 15. mája 2014

10.04.2014 13:06

Inovačný fond n. f., ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, s cieľom podporiť rozvoj v oblasti vedy, výskumu a vývoja a urýchliť inovačný rozvoj v SR, vypisuje v zmysle § 281 Obchodného zákonníka výberové konanie na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou a na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia návratnej finančnej výpomoci sú uvedené v „Zásadách poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f.“, ktoré sú vystavené na adrese: www.mhsr.sk (sekcia Inovácie → Inovačný fond), alebo ich získate na základe písomnej resp. telefonickej žiadosti na adrese: Inovačný fond n. f., Mierová 19, 827 15 Bratislava, janatova@mhsr.sk, 02/48541537; 0907 607 255.

Návrhy vypracovaných projektov môžu záujemcovia zaslať poštou v termíne do 15. mája 2014 (štvrtok) na adresu: Inovačný fond n. f., Mierová 19, 827 15 Bratislava, alebo doručiť do 15. mája 2014 do 14,00 h. do „Podateľne“ Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie IF n. f. – Neotvárať“. Výsledky výberového konania budú oznámené všetkým uchádzačom písomne.

Po schválení si Inovačný fond n. f. vyhradzuje právo spresniť termín začatia financovania schválených projektov.