...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

OPVaV-2013/2.2/09-RO - Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

12.07.2013 13:27

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásilo dňa 9. júla 2013  priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier" v rámci prioritnej osi 2. Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, číslo:

OPVaV-2013/2.2/09-RO

Cieľom opatrenia 2.2 operačného programu Výskum a vývoj je zvyšovanie miery spolupráce výskumno-
vývojových inštitúcií so spoločenskou ahospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a 
technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska.

 

Oprávnené aktivity

- Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére prostredníctvom inkubátov
- Podpora aplikovaného výskumu a vývoja
- Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry vrátane aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom na druhej stran
-Zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére
- Vybudovanie a podpora regionálnych centier

Dátum uzávierky

30.11.2013