...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Oznam na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatreniach 1.6 a 3.3 PRV SR 2007 – 2013

25.06.2013 08:23

Sekcia rozvoja vidieka MPRV SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, hodnotiaca komisia sekcie rozvoja vidieka dňom 21.06.2013 začne prijímať žiadosti o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít v opatrení 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a v opatrení 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Hodnotiaca komisia vydáva žiadateľom Oznámenie o schválení/vyradení obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity, ktoré je povinnou prílohou ŽoNFP, ktorú žiadateľ predkladá na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Oznámenie o schválení obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity je možné použiť iba pre jednu podávanú ŽoNFP. Platnosť oznámenia je 6 mesiacov odo dňa jeho vydania.

Žiadateľ môže predložiť maximálne 2 ks Žiadosti o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity pre opatrenie 1.6 a maximálne 2 ks Žiadosti o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity pre opatrenie 3.3.

Súčasťou tohto oznámenia sú Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na opatrenie 1.6 „Odborné vzdelávanie a informačné aktivity“ a na opatrenie 3.3 „Vzdelávanie a informovanie“.

MPRV SR si vyhradzuje právo zmien uvedených príručiek, ktoré budú súčasťou výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, vyhlasovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Žiadateľ je oprávnený začať realizovať obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), najskôr v deň zverejnenia tohto oznámenia na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatreniach 1.6 a 3.3 PRV SR 2007 – 2013. Za oprávnené obdobie je považované obdobie odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Súčasťou tohto oznámenia je metodický pokyn pre podanie žiadosti o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity, ktorý je potenciálny žiadateľ povinný vyplniť a túto svoju žiadosťo vydanie Oznámenia o schválení obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity predložiť písomne na adresu:

Hodnotiaca komisia
Sekcia rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

s označením na obálke „obsahový námet – neotvárať“.Prílohy (dokumenty na stiahnutie)