Oznam RO pre ROP o uverejnení výzvy 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

18.11.2014 09:55

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 18. 11. 2014 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená výzva v rámci opatrenia ROP 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, oblasť podpory 3.1a – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a oblasť podpory 3.1b - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok s kódom ROP-3.1-2014/01.

K výzve ROP-3.1-2014/01 je relevantná Príručka pre žiadateľa v rámci ROP 2007-2013 verzia 5.3, Príručka pre prijímateľa v rámci ROP 2007-2013 verzia 6.1 a Programový manuál ROP 2007-2013 verzia 5.5.

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrného potenciálu regiónov
Dátum platnosti: od 18. 11. 2014 do 18. 2. 2015
Kód vyzvy: ROP-3.1-2014/01

Výzva 3.1 ROP 2014_01.doc

Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.docx

Opis projektu - 3.1a ROP 2014_01.xls

Opis projektu - 3.1b ROP 2014_01.xls

číselník oprávnených výdavkov pre opatrenie 3.1 ROP.xls

Schéma štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov.doc

Príloha č. 11 Žiadosti o NFP.doc

Príloha č. 16 Žiadosti o NFP.doc

Príloha č. 17 Žiadosti o NFP.docx

Vzor Žiadosť o NFP 3.1a ROP 2014_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 3.1b ROP 2014_01.doc

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.zip