...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Oznámenie č. 101 zo dňa 22.11.2013 (Výzva č. 2013/PRV/30– aktualizácia č. 1)

22.11.2013 14:11

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6  zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala  v časti: PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.2 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov“. Aktualizácia výzvy sa týka predĺženia  termínu  prijímania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do 27.12.2013.