...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Oznámenie č. 103 zo dňa 03.12.2013 (Výzva č. 2013/PRV/33 - aktualizácia)

03.12.2013 13:34

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.3 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie, číslo: 2013/PRV/33“. Aktualizácia sa týka úpravy textu vo formulári Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie, časť D povinné prílohy pri podaní žiadosti, kde v bode 8 časti profesijné komory v druhej zarážke sa vypúšťa text „potvrdené notárom, ktorý potvrdil notársku zápisnicu“.