...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Oznámenie č. 110 zo dňa 29.05.2014 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny)

29.05.2014 14:56

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 5852/2014 zo dňa 28.05.2014, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám, že týmto oznámením umožňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 vyhlásiť miestnym akčným skupinám dodatočné výzvy na implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia. Miestne akčné skupiny a Pôdohospodárska platobná agentúra budú pri vyhlasovaní výziev a následnom hodnotení ŽoNFP postupovať podľa dodatku č. 14 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER. Predmetný dodatok bude zverejnený na webovom sídle PPA, pričom platí nasledovné:

MAS majú možnosť vyhlásiť posledné výzvy za podmienky, ak majú ku dňu vyhlásenia výzvy v danom opatrení min. finančný zostatok 10 000 EUR.

MAS sa za účelom preverenia  zostatkov limitov na kontrahovanie  môže obrátiť mailom na nasledovných pracovníkov PPA:

emil.kuzma@apa.sk a v kópii alena.kuruczova@apa.sk, katarina.sadakova@apa.sk

Uvedení pracovníci  budú môcť v priebehu 3 pracovných dní poskytnúť  nasledovné údaje:

Počet prijatých projektov na MAS a výšku žiadaných finančných prostriedkov podľa jednotlivých MAS a opatrení
Počet schválených projektov a výšku zazmluvnených finančných prostriedkov podľa jednotlivých MAS a opatrení evidovaných na PPA
Počet vyradených žiadostí
Vyčerpané verejné výdavky za jednotlivé MAS a  opatrenia
Šetrenie verejných výdavkov pri ukončených projektoch podľa MAS a opatrení (teda rozdiel medzi nakontrahovanými verejnými výdavkami a vyplatenými verejnými výdavkami pri ukončených projektoch)

Z hore uvedených podkladov zaslaných z PPA na MAS, si samotná MAS  vypočíta limity MAS  na jednotlivé opatrenia s prihliadnutím na prípadné žiadosti, ktoré  boli predložené na MAS príp. PPA , sú v procese hodnotenia, a teda môžu byť schválené.

Presun finančných prostriedkov z opatrení súkromného sektora do verejného sektora sa nepovoľuje, t. z. nie je možný presun finančných prostriedkov z opatrení 3.1, 3.2 a 3.3. do opatrení 3.4.1 a 3.4.2. Opačný presun (z 3.4.1 a 3.4.2 do 3.1, 3.2 a 3.3) ako aj presun v rámci opatrení jednotlivých sektorov je možný, pričom v tomto prípade MAS oznámi PPA presun finančných prostriedkov a zároveň zaktualizuje všetky príslušné časti integrovanej stratégie.
Termín na predloženie poslednej ŽoP v rámci všetkých opatrení prílohy č. 6 k Usmerneniu sa mení na 30. júna 2015.
V prípade investícií, kde sa pri predložení ŽoNFP požaduje predložiť právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa môže predložiť právoplatné stavebné povolenie najneskôr pred podpisom zmluvy na vyzvanie PPA. Termín doručenia právoplatného stavebného povolenia (originál, resp. overená fotokópia) je 5 pracovných dní od doručenia mailovej výzvy.
Ruší sa poznámka č. 42 v Usmernení (v kapitole 12 Usmernenia).
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a predložiť relevantné prílohy súvisiace s verejným obstarávaním.
Protokoly o vyhodnotení ŽoNFP spolu so všetkými ŽoNFP je MAS povinná doručiť na PPA najneskôr 30. septembra 2014. Protokoly a ŽoNFP doručené na PPA po tomto termíne budú zo strany PPA vyradené (resp.  sa nebudú ďalej hodnotiť a PPA vydá Rozhodnutie o neschválení).
Termín na vyhodnotenie ŽoNFP zo strany PPA je 90 pracovných dní po doručení protokolov na PPA. V prípade výziev na doplnenie chýbajúcich častí príp. iných objasnení sa tento čas pozastavuje do doby skompletizovania ŽoNFP.

Potrebné dokumenty nájdete tu.