...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Podpora inovatívnych technológií má zvýšiť počet nových pracovných miest pre mladých

01.03.2013 07:29

O príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ na nákup inovatívnych technológií, ktoré umožnia vytvoriť pracovné miesta pre mladých nezamestnaných, môžu žiadať aj podnikatelia s menšími projektmi. Minimálna výška príspevku  na jeden projekt je 5-tisíc €, maximálna 200-tisíc €. Na podanie žiadostí majú podnikatelia 3 mesiace.

 

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR 22. februára 2013. Na menšie projekty podľa tzv. schémy de minimis vyčlenilo 40 miliónov €. Podľa veľkosti subjektu a miesta, kde bude technológia využívaná, môžu podnikatelia dostať podporu v hodnote 50- až 70-percent oprávnených nákladov. Jednou zo základných podmienok udelenia nenávratného finančného príspevku je, aby v súvislosti s nákupom nových strojov vytvorili a tri roky udržali aspoň jedno nové pracovné miesto pre mladého človeka do 29 rokov, ktorý bol minimálne posledných 6 mesiacov evidovaný ako nezamestnaný.

 

„Nevyhnutným a veľmi dôležitým nástrojom na zamestnanosť mladých ľudí, podpory podnikania a celkové zvýšenie úrovne podnikateľského prostredia sú jednoznačne zdroje EÚ. V rámci predkladaných výziev chceme  jednoznačne dosiahnuť modernizáciu technológií potrebných pre podnikanie, ale hlavne zamestnať čo najväčšie množstvo mladých ľudí do 29 rokov, ktorí sú evidovaní na úradoch práce. Práve tu sa bude klásť pri posudzovaní dôraz na počet novovytvorených pracovných miest a regióny s najväčšou nezamestnanosťou," povedal minister hospodárstva Tomáš Malatinský a dodáva „verím, že je to jedno z možných riešení, ako znížiť narastajúcu krivku nezamestnanosti na Slovensku práve v čase pretrvávajúcej krízy."

Aj väčšie projekty

Podnikatelia s investične náročnejšími projektmi, ako je 200 000 €, môžu o príspevok žiadať už od decembra 2012. Na predloženie žiadostí o príspevok v sume minimálne 50-tisíc € a maximálne 4 milióny €  majú čas len do začiatku apríla. Podmienky pre žiadateľov s väčšími projektmi sú iné ako pri výzve zameranej na menšie investície. Dostať môžu príspevok v hodnote od 40 do 50 percent z oprávnených výdavkov na projekt a novovytvorené miesto musia udržať aspoň 5 rokov od skončenia projektu. Podniky žiadajúce o podporu väčších projektov pritom musia existovať minimálne od januára 2011. Na tieto väčšie projekty je vyčlenených až 110 miliónov €. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá výzvu administruje, očakáva v tomto prípade tradične vyšší záujem, ako sú možnosti podpory. „Pre firmy požadujúce príspevok do 200-tisíc € je vhodnejšie pripraviť podklady do výzvy, ktorá sa uzatvára až 24. mája 2013, v nej sú k dispozícii prostriedky pre minimálne 200 žiadateľov," upozorňuje Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA. Dodala však, že úspešných žiadateľov môže byť vzhľadom na 40 miliónovú finančnú alokáciu podstatne viac.

Čo sa zmenilo

Žiadosti o príspevky na nákup inovatívnych technológií, ktoré umožnia vytvoriť nové pracovné miesta, mohli slovenskí podnikatelia predkladať už v minulosti. V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bolo od roku 2007 vyhlásených  päť takýchto výziev pre veľké projekty a tri výzvy pre menšie investičné zámery. Doteraz  bola podpísaná zmluva v prípade 494 podobných projektov so schválenou dotáciou 247,5 miliónov €. Celkom by malo byť vďaka nim vytvorených 1 888 pracovných miest.

Pri žiadostiach, ktoré splnili formálne podmienky, sa následne posudzovalo napríklad to, či sú nové technológie skutočne inovatívne, či budú projekty udržateľné, či majú primeraný a bezchybný rozpočet a do akej miery sú prínosom pre región. Podobným spôsobom budú hodnotené aj nové projekty podľa vyhlásených výziev. Zásadný rozdiel však nastane pri oboch výzvach v záverečnej fáze hodnotenia pri uplatňovaní tzv. výberových kritérií. Významnejším kritériom ako v minulosti bude  požadovaná výška príspevku pripadajúca na jedno novovytvorené pracovné miesto a body bude po novom možné získať aj podľa výšky príspevku na pracovné miesta vytvoreného cielene pre mladého nezamestnaného do 29 rokov. Naďalej sa bude zohľadňovať aj počet bodov získaných v odbornom hodnotení a miera nezamestnanosti v danom regióne.

Príspevok až po kontrole

Nárast počtu zamestnancov vo firme sa bude porovnávať s priemerom za posledných 12 mesiacov. Potenciálni žiadatelia si dodávateľov technológií musia vybrať prostredníctvom verejného obstarávania. Príspevok je určený najmä na nákup strojov, prístrojov a zariadení. Verejné obstarávanie môžu žiadatelia začať najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr však do 45 dní po podpise zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Príspevok  sa  poskytuje vo forme  refundácie, teda až po kontrole dokumentácie k verejnému obstarávaniu, finančnej kontrole a kontrole inštalovaných prístrojov a zariadení na mieste. Ešte pred vyplatením finančných prostriedkov musí prijímateľ zriadiť záložné právo na hnuteľný alebo nehnuteľný majetok vo výške poskytovaného príspevku v prospech Ministerstva hospodárstva SR. Či podnikatelia dokážu udržať novovytvorené pracovné miesta sa bude monitorovať počas nasledujúcich 3 a 5 rokov. Splnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv nemusí byť pre firmy jednoduché. „Do nákupu technológií vkladajú žiadatelia aj vlastné finančné prostriedky s predpokladom, že si nové technológie na svoju prevádzku i na nových zamestnancov zarobia," upozorňuje S. Gavorová.