...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Podpory z PPA pre poľnohospodárov

10.04.2013 12:52

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

 •    platbu na opatrenie životné podmienky zvierat v zmysle § 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 •     agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v zmysle § 37 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,

v termíne od 15. apríla 2013 do 15. mája 2013.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2013 do 9. júna 2013) bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2012 niektorú z vyššie uvedených žiadostí na hovädzí dobytok alebo ovce, predtlačené zoznamy zvierat podľa predchádzajúceho roku a formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť od 15. apríla 2013 na príslušnom RP PPA.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

 •     jednotnú platbu na plochu (SAPS) v zmysle § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v platnom znení,
 •     platbu na dojnicu v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych    platieb v platnom znení,
 •     osobitnú platbu na cukor v zmysle § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v platnom znení,
 •   osobitnú platbu na ovocie a zeleninu v zmysle § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v platnom znení,
 •     vyrovnávací príspevok v znevýhodnených oblastiach v zmysle § 57 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 •     agroenvironmentálnu platbu v zmysle § 37 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 •    platbu na územia európskeho významu na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,

v termíne od 15. apríla 2013 do 15. mája 2013.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2013 do 9. júna 2013) bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2012 jednotnú žiadosť, predtlačené formuláre: IL, jednotnej žiadosti, zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, zoznamu dojníc a grafické prílohy, ktoré si môžu vyzdvihnúť od 15. apríla 2013 na príslušnom RP PPA.

 

__________________________________________________________________________

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

 •    podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 •    podporu v územiach európskeho významu na lesnom pozemku v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 •    platbu na opatrenie lesnícko-environmetálne platby v zmysle § 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 •   aktualizáciu záväzku opatrenia lesnícko-environmentálne platby v zmysle § 61 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,

v termíne od 15. apríla 2013 do 15. mája 2013.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2013 do 9. júna 2013) bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok platných v nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili žiadosť o platbu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy a na územia európskeho významu na lesnej pôde predtlačené formuláre IL a zoznam poľnohospodárskych pozemkov resp. zoznam lesných pozemkov, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť od 15. apríla 2013 na príslušnom RP PPA.