Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Pracovné stretnutie SO/RO pre ROP a regionalistov k príprave nového programového obdobia

08.03.2013 10:36

Dňa 4. marca 2013 sa v Nitre konalo pracovné stretnutie zástupcov sprostredkovateľských orgánov pre Regionálny operačný program a regionalistov zo samosprávnych krajov v SR. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť skúsenosti a prínos samosprávnych krajov v implementácii ROP a formulovanie spoločných stanovísk a predstáv v procese prípravy nového programového obdobia 2014 – 2020. 

Jedným z operačných programov, ktorý je primárne určený na rozvoj regiónov, je Integrovaný regionálny operačný program (IROP). V súlade s nariadeniami európskych štrukturálnych a investičných fondov je prioritou uplatnenie strategického integrovaného prístupu pri napĺňaní tematických cieľov v súlade so stratégiou Európa 2020. V integrovanom prístupe je hlavná pridaná hodnota navrhovaného IROP, v ktorom sa plánujú aplikovať nové nástroje uplatňované v nastávajúcom programovom období - napr. integrované územné investície v súlade so schválenými integrovanými stratégiami, integrovaný udržateľný rozvoj miest, integrovaný miestny rozvoj riadený spoločenstvom, tvorbu a implementáciu miestnych rozvojových stratégií s využitím prístupu LEADER apod.

Na pracovnom stretnutí v Nitre zástupcovia samosprávnych krajov spolupracovali pri kreovaní obsahového zamerania IROP a príprave argumentov k jeho obhajobe pri neformálnych rokovaniach s EK dňa 14.marca 2013. 
 

Zatvor oknoZatvor oknoZatvor oknoZatvor okno

Zdroj: Daniela Frajková, vedúca SO/RO pre ROP