...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva - aktuálna výzva

03.02.2012 11:05

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1. č.2012/PRV/21 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva v termíne  od 01.02.2012 do 29.2.2012.

UPOZORNENIE: Výzva nie je určená pre spracovateľov lesných produktov!
 
Suma disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu  č. 2012/PRV/21 je 15 261 597 EUR, z toho pre:
-  Cieľ Konvergencia: 15 000 000 EUR
-  Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 261 597 EUR
 
•  Oprávnenosť konečného prijímateľa - oprávneného žiadateľa (ďalej len žiadateľ):
Fyzické a právnické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby (okrem rybích produktov). Pre podniky, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 uvedeného odporúčania a majú menej než 750 zamestnancov alebo nižší obrat než 200 miliónov EUR, sa intenzita maximálnej pomoci znižuje na polovicu, pričom aj na tento typ podnikov sa vzťahuje odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov, na ktoré odkazuje nariadenie Rady (ES)  č. 1698/2005 vo svojom článku 28(3).
 
•  Oprávnenosť činností realizácie projektu:                                                                                   
Oprávnené sú investície súvisiace s nasledovnými sektormi:
mäso a mäsové výrobky; mlieko a mliečne výrobky; hydina a vajcia; prírodný med; obilniny a produkty mlynského priemyslu, strukoviny a olejniny; ovocie a zelenina; zemiaky, sadivá a osivá; liečivé rastliny a koreniny; hrozno a víno; obnoviteľné zdroje energie.

Viac informácií na https://www.apa.sk/index.php?navID=413.