...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Seminár Odpady a obaly - povinnosti firiem v roku 2013

21.02.2013 11:53

Prehľad pripravovaných aktuálnych zmien v novele zákona o odpadoch a v novele zákona o obaloch!

Expert na odpadové hospodárstvo Vám podá podrobný prehľad o zákone o obaloch a odpadoch, kritériách definujúcich obal či odpad, evidencii odpadov a ohlasovacej povinnosti, o preberaných právnych aktoch európskych spoločenstiev a EÚ,...

Súčasťou seminára je porovnávanie zákona o obaloch a zákona o odpadoch pred a po prijatí novely...

Získate detailný prehľad o spôsobe nakladania s nebezpečným odpadom, o povinnostiach podnikateľov zaoberajúcich sa zberom a zhromažďovaním nebezpečného odpadu, o náležitostiach havarijného plánu a bezprostredných opatreniach po vzniku havárie.

Seminár je určený pre

všetkých záujemcov o danú problematiku.

Obsah seminára

 • Prehľad právnej úpravy odpadového hospodárstva.
 • Základné pojmy a princípy odpadového hospodárstva.
 • Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi - zhromažďovanie, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
 • Evidencia odpadov a ohlasovanie údajov.
 • Zásady správneho nakladania s nebezpečnými odpadmi - zber a zhromažďovanie.
 • Dokumentácia potrebná pri preprave nebezpečných odpadov.
 • Havarijný plán - opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
 • Povinnosti pôvodcov nebezpečných odpadov.
 • Tabuľky kódov nebezpečných vlastností.
 • Recyklačný fond - povinnosti výrobcov a dovozcov.
 • Štátna správa a povolenia na činnosti nakladania s odpadmi.
 • Nakladanie s obalmi a povinnosti povinnej osoby a oprávnenej organizácie pri plnení limitov.
 • Prehľad zmien novely zákona o odpadoch a novely zákona o obaloch!

Termíny

Dátum Miesto Cena  
22.02.2013 Bratislava 170,00 EUR + DPH Prihlásiť sa
06.03.2013 Žilina 170,00 EUR + DPH Prihlásiť sa
17.04.2013 Bratislava 170,00 EUR + DPH Prihlásiť sa

Lektor

 
Ing. Peter Gallovič
Expert na odpadové hospodárstvo pracoval na začiatku svojej kariéry ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i riaditeľ odboru odpadové hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia