...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Semináre „Zlepšenie kvality života na vidieku - príklady dobrej praxe“

20.03.2013 12:52

Termíny a miesto konania:

04. 04. 2013 Prenčov, okres Banská Štiavnica
10. 04. 2013 Tušice, okres Michalovce
17. 04. 2013 Semerovo, okres Nové Zámky
24. 04. 2013 Horný Hričov, okres Žilina

Na Slovensku je množstvo dedín, ktoré intenzívne pracujú na svojej obnove a rozvoji - či už v oblasti budovania infraštruktúry, starostlivosti o prírodné a kultúrne dedičstvo, zlepšovaní kvality životného prostredia, rozvoji služieb a vidieckeho cestovného ruchu, hospodárskej stabilizácii, zabezpečení občianskeho vybavenia, budovaní partnerstiev. Mnohé z nich tvoria vzorku konkurencieschopnosti, výnimočnosti a schopnosti prinášať inovatívne spôsoby riešenia v procese starostlivosti o svoje prostredie a jej obyvateľov. Na zlepšenie kvality života na vidieku a udržanie osídlenia vidieka obce realizujú mnohé opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, doplnené aj z iných zdrojov. Séria seminárov, ktoré organizuje Agentúra pre rozvoj vidieka ako hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny, je určená pre starostov, členov miestnych akčných skupín a aktivistov obce na inšpiráciu prostredníctvom príkladov dobrej praxe – ako spolupracovať so subjektmi v obci a podporiť vznik nových pracovných príležitostí, ako zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, ako zlepšiť svoje životné prostredie a krajinu, ako povzbudiť svojich obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, ako riešiť obnovu infraštruktúry v obci, ako priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni...
Účasť na seminári je financovaná zo zdrojov Národnej siete rozvoja vidieka SR a pre účastníkov je bezplatná. Cestovné výdavky si každý účastník hradí sám. Kapacita seminárnych priestorov je obmedzená, organizátor si vyhradzuje právo po naplnení kapacity neakceptovať ďalšie prihlášky.

Účasť na seminári je možná len na základe riadne vyplnenej prihlášky účastníka, potvrdenej organizátorom. Prihlášky zasielajte v termíne najneskôr 5 dní pred konaním príslušného semináru elektronicky na adresu: skalicka@arvi.sk
Odborný garant: Ing. arch. Anna Kršáková, Spolok pre obnovu dediny
Organizačný garant: PaedDr. Katarína Skalická, PhD., Národná sieť rozvoja vidieka SR

Dokumenty na stiahnutie