...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výročná konferencia ROP

27.05.2013 15:12

SO/RO pre ROP v NSK organizoval dňa 24. mája 2013 pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. výročnú konferenciu „Regionálny operačný program v Nitrianskom samosprávnom kraji“. Konferencia sa konala v zmysle Komunikačného plánu ROP v NSK. Jej cieľom bolo zhodnotiť stav, výsledky a skúseností z čerpania zdrojov ROP v programovom období 2007 – 2013 a zároveň poskytnúť vstupné informácie z prípravy nového programového obdobia 2014 – 2020.

Konferencia sa stretla so záujmom miestnej samosprávy a subjektov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja. Zúčastnili sa na nej predseda ZMOS a primátor mesta Nitra Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., generálny riaditeľ Útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja MPaRV SR Mgr. Marek Gocník, podpredsedovia NSK Ing. Juraj Horváth, CSc. a Ing. Ladislav Marenčák, poslanci NSK, predstavitelia miest a obcí z Nitrianskeho kraja, predstavitelia akademickej obce z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a zástupcovia odborov Úradu NSK.

V úvodnom príhovore predseda NSK Milan Belica zdôraznil úspešnosť ROP v podmienkach Slovenska a stav v dosahovaní cieľov z pohľadu samosprávneho kraja. Vo svojom vystúpení naznačil novú filozofiu programov politiky súdržnosti pre roky 2014 – 2020 so zameraním na rast a zamestnanosť a prístupy v programovaní spojené zo stratégiou Európa 2020.

Predseda ZMOS Jozef Dvonč zhodnotil skúsenosti miestnej samosprávy s prípravou a implementáciou projektov. Ocenil podiel samosprávnych krajov na úspešnosti ROP a spoluprácu s prijímateľmi NFP z prostredia miest a obcí. Zdôraznil potrebu analyzovať súčasné poznatky a odstrániť postupy, ktoré spôsobujú vysokú administratívnu náročnosť a záťaž pre prijímateľa NFP, eliminovať následné sankcie prijímateľa a odstrániť problém korupcie v eurofondoch.

Program konferencie pozostával z viacerých prezentácií. V I. bloku odznela prezentácia obsahovo zameraná na súčasný stav v implementácii ROP, čerpanie zdrojov ROP a osobitne pokrok v decentralizovaných opatreniach ROP, ktoré sú predmetom pôsobenia SO/RO pre ROP v NSK. Viac ako päťročné skúsenosti z decentralizácie opatrení ROP na samosprávne kraje a výkonu SO/RO pre ROP potvrdili úspešné napĺňanie cieľov ROP a plynulé čerpanie zdrojov, bezproblémové a rýchle financovanie projektov, ktoré zohľadňujú prioritné potreby kraja, miest a obcí.

Na implementácii Regionálneho operačného programu sa podieľali aj ďalšie subjekty územnej spolupráce zadefinované v zákone na podporu regionálneho rozvoja – regionálne rozvojové agentúry. Spoločnú prezentáciu podielu RRA a ich výsledkov na implementácii ROP a ďalších zdrojov na podporu rozvoja kraja v programovom období 2007 – 2013 predložila Mgr. Petra Klimo Zlatošová, riaditeľka RRA Nitra v zastúpení všetkých 7 rozvojových agentúr v NSK.

II.blok konferencie bol zameraný na prípravu programového obdobia 2014 – 2020. Pozornosť prítomných sa sústredila na prezentáciu základných téz Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, aplikáciu nových nástrojov - integrované územné stratégie (IUS), integrované územné investície(ITI) a komunitne riadený miestny rozvoj(CLLD). Zástupcovia Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja MPaRV SR Ing. Miloš Beňov a Ing. Barbora Mareková po prezentácii návrhu IROP 2014 – 2020 odpovedali na množstvo otázok účastníkov konferencie.

Slovensko v novom programovom období 2014 – 2020 čakajú náročné výzvy v dosahovaní cieľov a výkonnosti operačných programov. Konferencia otvorila informácie o novej podobe operačného programu pre roky 2014 – 2020 určeného na podporu územného rozvoja prostredníctvom integrovaného prístupu. Integrovaný územný rozmer v nárokovaní zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov kladie pred nás podmienku aktívnej spolupráce a partnerstva socioekonomických partnerov pri definovaní priorít regiónu s jeho subregiónmi.

Daniela Frajková
vedúca SO/RO pre ROP v NSK