...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva č. 2013/PRV/32

18.09.2013 14:11

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 25123/2013, zo dňa 11.09.2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.6. „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity„

Oprávnenosť konečného prijímateľa - oprávneného žiadateľa (ďalej len žiadateľ):

Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ)
 • Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania a v predmete svojej činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít (štátne príspevkové a rozpočtové organizácie, verejno-právne inštitúcie, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).
Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci
 • Subjekty – prvovýrobcovia a spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Intenzita pomoci

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
 • 100 % (75 % EÚ a 25 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia;
 • 100 % (50 % EÚ a 50 % SR) pre Ostatné oblasti.   

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 70 000 EUR.

Pričom v prípade konečných prijímateľov nefinančnej pomoci prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti  lesného hospodárstva maximálna výška celkovej podpory de minimis, ktorú žiadateľ dostal počas troch predchádzajúcich rozpočtových rokov z akýchkoľvek verejných zdrojov (aj mimo PRV), nesmie presiahnuť 200 000 EUR, a to bez ohľadu na to v akej forme sa poskytla alebo či je poskytovaná čiastočne alebo úplne zo zdrojov EÚ.

Celková výška minimálnej pomoci jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

Oprávnenosť činností realizácie projektu:

Rozsah a činnosti (vrátane foriem vzdelávacích aktivít)

Podpora je cielená na vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie a inovovanie vedomostí a zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach EPFRV a cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Oprávnené sú všetky nasledovné vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľom opatrenia:

1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľom opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR, t.j. vzdelávacie aktivity (napr. semináre, kurzy, školenia) tematicky zamerané na:

 • technické, ekonomické a manažérske vedomosti súvisiace s rozvojom a konkurencieschopnosťou podniku v rezorte (aktualizácia zákonov, manažérske správanie, motivačné stratégie, komunikačné techniky, firemná kultúra);
 • nové  technológie z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva;
 • poznatky z oblasti zvyšovania kvality hospodárenia výroby, výrobkov a bezpečnosti potravín;
 • prenos a využívanie poznatkov a výsledkov výskumu do pôdohospodárskej praxe (napr. technologické inovácie výrobných systémov, rozvoj biotechnológií);
 • trvaloudržateľný manažment prírodných zdrojov;
 • poznatky z dodržiavania Krížového plnenia (Cross Compliance);
 • využívanie výrobných postupov kompatibilných s obhospodarovaním a udržiavaním prírodnej krajiny a environmentu.

2. nasledovné formy informačných aktivít s aktuálnym obsahom a prínosom pre prax podľa platnej legislatívy SR:

 • tvorba nových vzdelávacích programov;
 • tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
 • krátkodobé kurzy, školenia a tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;
 • konferencie a semináre;
 • televízne a rozhlasové kampane (ako sú napr. propagačné a informačné kampane na podporu kvality a bezpečnosti potravín, mediálne aktivity, besedy, talk shows);
 • výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
 • putovné aktivity k cieľovým skupinám;

3. ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.

Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem.

Viac info: https://www.apa.sk/index.php?navID=442

Na stiahnutie