...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva č. 2013/PRV/33

25.09.2013 15:24

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 25427/2013, zo dňa 17.09.2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.3. „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie„

v termíne  od 16.12.2013 do 30.12.2013

·                     Rozpočet

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/33 je 2 434 383,09 EUR, z toho pre:

Cieľ Konvergencia: 2 413 919,88  EUR

Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 20 463,21 EUR

cieľ konvergencie:         

ostatné oblasti:               

·      Oprávnenosť konečného prijímateľa - oprávneného žiadateľa (ďalej len žiadateľ):

Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ)

Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania a v predmete svojej činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít (štátne príspevkové a rozpočtové organizácie, verejno-právne inštitúcie, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci

Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3.

·      Druh podpory - nenávratný finančný príspevok

Spôsob financovania:                    plné financovanie (platby systémom predfinancovania a/alebo refundácie, pozri Prílohu č. 6 Opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a systémy financovania)

Typ investície:                  nezisková

·      Intenzita pomoci

Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:

100 % (75 % EÚ a 25 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia;

100 % (50 % EÚ a 50 % SR) pre Ostatné oblasti.   

·      Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 70 000 EUR.

·      Oprávnenosť činností realizácie projektu:

Rozsah a činnosti (vrátane tematického zamerania)

Podpora je cielená na vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie a inovovanie vedomostí a zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV a cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Oprávnené sú všetky nasledovné vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľom opatrenia:

1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľom opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.

Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky zamerané najmä na:

·                    ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca a rozvoj podnikov);

·                    zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore;

·                    manažment kvality;

·                    inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia;

·         ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.);

·                    obnovu a rozvoj vidieka;

·                    prístup Leader.

2. nasledovné formy informačných aktivít

·         tvorba nových vzdelávacích programov;

·         tvorba analýz vzdelávacích potrieb;

·         krátkodobé kurzy, školenia a tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;

·         konferencie a semináre;

·                    televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows);

·                    výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;

·                    putovné aktivity k cieľovým skupinám;

3. ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.

Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem.

·      Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Prípadné ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 02/52733800, e–mail: zelmira.milkova@apa.sk. Všetky informácie o adresách a telefónnych číslach získate na https://www.apa.sk.