...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva MDVRR SR - projekty zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít

22.07.2014 09:32

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY podľa § 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít na rok 2014.

Oblasť podpory: projekty zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít podľa § 13 ods. 2 a v nadväznosti na § 3 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 21. júl 2014

Dátum ukončenia výzvy: 25. august 2014

Prijímateľom finančného príspevku môže byť slovenská časť euroregiónu, ktorou je v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja záujmové združenie právnických osôb založené podľa osobitného predpisu na účely cezhraničnej spolupráce so sídlom v Slovenskej republike.

Finančný príspevok je limitovaný výškou 40.000,- eur na jeden projekt. 1 (jedno) euroregionálne združenie je oprávnené na rok 2014 podať len jednu žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt. Zároveň je žiaduce, aby partnerom projektu bol aj 1 (jeden) miestne príslušný vyšší územný celok.

Cieľom poskytnutia finančného príspevku v kalendárnom roku 2014 bude podľa § 13 a v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. i) a j) zákona o podpore regionálneho rozvoja podpora projektov euroregionálnych združení v regionálnych rozvojových aktivitách zameraná na cezhraničnú spoluprácu s regiónmi susediacich štátov, a to prostredníctvom vypracovania štúdie alebo projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia pre výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré nadväzujú, resp. budú súčasťou medzinárodných cyklotrás na území Slovenska (napr. EuroVelo 6, EuroVelo 11 a EuroVelo 13) alebo budú tvoriť ucelenú regionálnu sieť cyklotrás s napojením na národnú sieť cyklotrás, čím prispejú v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike ku zvýšeniu atraktivity regiónov.

VÝZVA na stiahnutie