...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva Modernizácia fariem

02.05.2013 12:32

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 11314/2013, zo dňa 29.04. 2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1 „ Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“ v termíne od 14.10.2013 do 25.10.2013. 

Rozpočet
Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/28 je 24 584 075 EUR, z toho pre:
- Cieľ Konvergencia: 23 654 255 EUR
- Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 929 820 EUR
 
Výzva je prioritne zameraná na projekty v živočíšnej výrobe, pričom za takýto projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v oblasti živočíšnej výroby predstavujú minimálne 70 % oprávnených výdavkov projektu.
 
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 500 000 EUR.
 
Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Rozsah a činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ a zosúladené s požiadavkami životného prostredia. Napr.:
 
A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov
Oblasť – Rastlinná výroba
Oblasť – Živočíšna výroba
Oblasť – Mechanizácia
Oblasť - Ostatné
 
B. Obstaranie a modernizácia technického a technologického vybavenia
Oblasť – Rastlinná výroba
Oblasť – Živočíšna výroba
Oblasť – Mechanizácia
Oblasť - Ostatné
 
C. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín
náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín