Výzva na podávanie žiadostí pre rok 2013 – LEADER NSK 2

13.02.2013 09:49

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, pre nasledovné opatrenia VZN NSK 7/2011 :

- Opatrenie 1. Obnova obcí
- Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií
- Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2013-Op123

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je 15.04.2013, do 15:00 hod.

Bližšie informácie a podrobnosti sú uvedené vo Výzve a jej prílohách :

Výzva:  (PDF 130,11kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie:  (RTF 5,96 MB)

Príloha č.13 k Žiadosti:  (RTF 5,57 MB)

Usmernenie č.2:  (PDF 307,12kB)


Zdroj: ÚNSK, Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
Odbor strategických činností