...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

09.09.2014 09:11

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 a na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami  a na delegované nariadenie Komisie č. 949/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa stanovuje dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou predĺženia obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2014

 

O Z N A M U J E

že sa predlžuje  termín predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a sušeného odtučneného mlieka osobne, poštou alebo kuriérom, a to:

do 31.12.2014

na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava.

Bližšie informácie môžete získať priamo na odbore poľnohospodárskych komodít, sekcie organizácie trhu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Metodické postupy pre intervenčný nákup masla a intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka sú uverejnené v zložke Organizácia trhu\ Živočíšne komodity\ intervencia masla resp. intervencia SOM.

Kontakt
Ing. Ondrej Kardelis
e-mail: ondrej.kardelis@apa.sk
č. tel.:  0918612451

Ing. Miroslava Stachová
e-mail: miroslava.stachova@apa.sk
č. tel. :  0915762130