...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na podporu inovácií - Inovačné vouchery

02.10.2013 14:39

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje dňa 1. októbra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom tzv. inovačných voucherov. Ide o nástroj vytvorený v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, zameraný na zintenzívnenie priamej spolupráce medzi malými a strednými podnikateľmi a vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami.

 

Cieľom výzvy je podporiť oprávnené podnikateľské subjekty, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií. Dotáciu bude možné poskytnúť len na projekty, ktoré sa realizujú v rozpočtovom roku 2013. Žiadosti je možné podávať do 31. októbra 2013, do 15:00 h. Žiadatelia ich môžu predkladať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ktorá je vykonávateľom schémy pomoci. Finančné príspevky budú poskytované na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Forma pomoci

Pomoc sa uskutočňuje formou dotácie prostredníctvom vouchera poskytovateľa poskytnutého prijímateľovi. Z bežných výdavkov rozpočtovej kapitoly poskytovateľa budú uhradené  oprávnené výdavky riešiteľovi projektu – oprávnenej organizácii, vynaložené na účely uvedené v tejto schéme, maximálne vo výške 3500,- EUR, resp. 10 000,- EUR predstavujúcich nominálnu hodnotu vouchera.

 

Výška a intenzita pomoci

Celková nominálna hodnota vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov menej ako 250 je 3 500,- EUR, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov od 250 do 500 vrátane, je celková nominálna hodnota vouchera 10 000,- EUR. Výška pomoci pre prijímateľa v čase predloženia žiadosti nesmie presiahnuť 200 000,- EUR v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku a to aj od iných poskytovateľov alebo v rámci iných schém pomoci de minimis. Prijímateľ môže v rámci jednej výzvy získať podľa tejto schémy len jeden voucher.

 

Kritériá výberu a spôsob hodnotenia žiadostí

Žiadosti budú predložené Komisii, ktorá posúdi ich kvalitatívnu úroveň na základe týchto hodnotiacich kritérií:

 

a)        história žiadateľa,

b)        cieľ použitia dotácie,

c)        prínosy projektu pre prijímateľa,

d)        súlad predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie so zákonom a so zverejnenou výzvou.

 

Spôsob hodnotenia žiadostí:

 

  1. Komisia hodnotí žiadosti formou bodového hodnotenia. Každé hodnotiace kritérium má určené rozpätie 0 – 5 bodov (najvyššie hodnotenie je 5 bodov/jedno kritérium).
  2. Každá žiadosť sa vyhodnocuje samostatne. Podporená bude žiadosť, ktorá získa nadpolovičnú väčšinu maximálneho počtu bodov, t. j. viac ako 10 bodov.
  3. Komisia rozhodne o výške dotácie pre každú žiadosť samostatne, tak aby nebol prekročený maximálny rozpočet.
  4. Ak niektorá zo žiadostí nezíska požadovaný počet bodov, Komisia rozhodne o neposkytnutí dotácie.

 

Poskytovateľ pomoci

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

 

Vykonávateľ pomoci

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

www.siea.sk

 

Kontakt pre podrobnejšie informácie

RNDr. Vladimír Borza

Tel.: +421/58 248 406

e-mail: vladimir.borza@siea.gov.sk

 

ZNENIE VÝZVY

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie formou Inovačných voucherov

 

Schéma na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - Inovačné vouchre

Schéma - Inovačné vouchre (schéma pomoci de minimis), Schéma DM - 1/2012, v znení dodatku č. 1

 

 Prílohy k výzve

Príloha č. 1: Žiadosť o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2: Štatút Komisie pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu

Príloha č. 3a: Zmluva o poskytnutí dotácie pre prijímateľa do 250 zamestnancov

Príloha č. 3b: Zmluva o poskytnutí dotácie pre prijímateľa od 250 do 500 zamestnancov vrátane

Príloha č. 4: Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci

Príloha č. 5: Voucher pre prijímateľa s počtom zamestnancov menej ako 250

Príloha č. 6: Voucher pre prijímateľa s počtom zamestnancov od 250 do 500 vrátane

Príloha č. 7: Zákon č. 71/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Príloha 8: Zoznam oprávnených riešiteľov inovačných projektov