...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 - 2013

22.10.2014 12:41
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. november 2014 do 12:00 hod.

Výzva na predkladanie žiadostí o FP - OPSRCR/2014/06

Operačný program:

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.pdf

Programový manuál:

Programový manuál k OPCS SR-ČR 2007-2013 verzia 3.1 (platný od 20.10.2014)

Príloha č.1 - Vzor dohody o spolupráci

Príloha č.2 - Vzory zmlúv (ERDF, ŠR, TP)

Príloha č.3 - Formulár žiadosti o poskytnutí FP pre TP

Príloha č.4 - Monitorovacia správa TP

Príručka pre žiadateľa:

Príručka pre žiadateľa pre OPCS SR-ČR 2007-2013 verzia 3.3 (platná od 20.10.2014)

Príloha č.1 - Oprávnení žiadatelia

Príloha č.2 - Vzor formulára žiadosti o poskytnutie FP

     + Prílohy k Formuláru žiadosti o poskytnutie FP

Príloha č.3 - Kódy pre oblasť hospodárskych činností

Príloha č.4 - Cieľové skupiny

Príloha č.5 - Zoznam indikátorov

Príloha č.6 - Projektový cyklus

Príloha č.7 - Metodika pre výpočet modifikovaných výdavkov partnera v prípade projektu generujúceho príjem

Príloha č.7 - príklad k metodike projektov generujúcich príjem

Príloha č.8 - Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře

Pravidlá pre oprávnenosť výdavkov:

Metodika ZV pro programy spolufinancované ze SF a FS na 2007-2013.pdf

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Slovenských partnerov (platné od 28.10.2013)

Pravidlá způsobilosti výdajů pro české partnery