...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu KaHR-31DM-1401

16.09.2014 09:43

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 12. septembra 2014

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 – Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu


Kód výzvy: KaHR-31DM-1401

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA),

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

tel.: +421 / 2/ 58 248 451

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

webové sídlo: www.siea.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je dňa 11. decembra 2014.

- osobne najneskôr do 11. decembra 2014 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 11. decembra 2014 na vyššie uvedenú adresu SIEA.

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

- kód výzvy: „KaHR-31DM-1401“;

- názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

- názov a adresa žiadateľa;

- IČO žiadateľa;

- názov projektu;

- identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

- nápis „Žiadosť o NFP“;

- nápis „NEOTVÁRAŤ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SACR (www.siea.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP (PDF)

Prílohy:

1. Formulár ŽoNFP (PDF)

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a. príloha č. 1 – Opis projektu (RTF)

b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu (XLS)

c. príloha č. 5 – Finančná analýza projektu (XLSX)

d. príloha č. 6 – Index bonity (XLSX)

e. príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (RTF)

f. príloha č. 14 – Doklad podľa zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie (DOC)

g. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy (RTF)

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy KaHR-31DM-1401 (PDF)

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá (PDF)

6. Výberové kritériá (PDF)

7. Predbežná informácia pre žiadateľov o centrálnej databáze vylúčených subjektov (PDF)


Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–31DM-1401 (ZIP)