...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

02.04.2013 15:32

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka ( ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe schémy štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 3, č. SA.34601 (2012/XA)

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2013

v termíne od 2. apríla 2013 do 30. apríla 2013

na podporné opatrenie podľa § 3 ods.1 písm. b) a c) nariadenia vlády
 

Dotácia na účasť na výstave
pre výstavu Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, 3.5.2013
pre výstavu Výstava koní východoslovenského regióna, Veľký Šariš, jún 2013
pre výstavu Výstava oviec a kôz, Kamenica, jún 2013
pre výstavu Ovenálie, Východná, jún 2013
pre výstavu Národná výstava hospodárskych zvierat, Agrokomplex Nitra, 22. – 25.8.2013
pre výstavu Deň poľa, Agrokomplex Nitra, 22. – 25.8.2013
pre výstavu Kôň, Trenčín, 24. -25. 8. 2013
pre výstavu Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Kočín, september 2013
pre výstavu Chovateľský deň hospodárskych zvierat, Čaklov, september 2013

Žiadosť sa predkladá osobne alebo poštou na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry na tlačive, ktorého vzor je súčasťou tejto výzvy, kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Žiadatelia z okresov patriacich do pôsobnosti bývalého RP PPA Bratislava (Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec) predkladajú žiadosť na sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.

Povinnými prílohami sú :

 •     zoznam predpokladaných účastníkov výstavy, ktorým právnická osoba alebo iná právnická osoba poskytne dotovanú službu
 •    doklad o výške nákladov alebo výdavkov na zabezpečenie účasti na výstave (propozície výstavy alebo iný doklad, ktorým žiadateľ vierohodne preukáže výšku nákladov alebo výdavkov)
 •    výpočet požiadavky o dotáciu (Príloha č. 2 žiadosti)
 •    kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 60 dní alebo,
 •   osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie starším ako 60 dní a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla alebo,
 •    kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla alebo,
 •    kópia výpisu z registra združení s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla
 •    kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty
 •    kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení osobitného účtu v banke na účel prijatia dotácie

Ďalšími povinnými prílohami podľa § 8a ods.5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú :

 •    potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
 •   potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
 •    potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace
 •    potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace
 •    potvrdenie každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace

Na strane 2 z 2 žiadosti je podpis štatutárneho zástupcu alebo fyzickej osoby úradne osvedčený.
Súčasťou tejto výzvy je aj usmernenie k vyplňovaniu žiadosti.

Aktuálna schéma štátnej pomoci je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 3, č. SA.34601 (2012/XA) : https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=592

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakty ( Ing. Katarína Hradská, tel. č. 0918 612 208, e-mail
katarina.hradska@apa.sk a Ing. Sylvia Čarná, tel. č. 0918 612 458, e-mail sylvia.carna@apa.sk).