...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

08.09.2014 09:10

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka ( ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel, č. DM-15/2014

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2014
(ďalej len „žiadosť“)

v termíne od 8.9.2014 do 10.10.2014

na podporné opatrenie podľa § 7 nariadenia vlády

Žiadosť sa predkladá poštou alebo osobne na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy, kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Žiadatelia z okresov patriacich do pôsobnosti bývalého RP PPA Bratislava (Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec) predkladajú žiadosť na adresu :

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci
Odbor štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne PPA alebo RP PPA nesmie byť vyšší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť vyšší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. PPA bude akceptovať uvedený dátum iba v prípade, ak takto podaná žiadosť bola prijatá podateľňou PPA alebo príslušným RP PPA najneskôr do 10-teho kalendárneho dňa (vrátane dňa podania na pošte) od dátumu stanoveného ako posledný deň prijímania žiadosti. Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný PPA na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky.

Povinnými prílohami k žiadosti sú prílohy uvedené v § 7, ods. 5 a v § 21, ods. 3 nariadenia vlády a v bode I.1 Schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným č. DM-15/2014

Upozornenie:

Povinnými prílohami v zmysle § 21, ods.3, písm. a) nariadenia vlády v nadväznosti na § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú:

  • potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
  • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace
  • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace

Na strane 2 z 2 musí byť podpis štatutárneho zástupcu alebo fyzickej osoby úradne osvedčený.

V prílohe č. 2 tejto výzvy je aj usmernenie k vyplňovaniu žiadosti.

Sadzba na jedno včelstvo bola stanovená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výške max. 2,50 EUR /včelstvo

Žiadateľ pri samoidentifikácii, či je podnikom v ťažkostiach, postupuje podľa postupu na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) (ďalej len „postup“), ktorý je prílohou č. 3 tejto výzvy. V prípade, že sa identifikuje podľa postupu, že nie je podnikom v ťažkostiach, prílohu č. 4 formulára žiadosti nevypĺňa. Vzhľadom na vyššie uvedené ďalšími prílohami žiadosti sú:

1) Riadna účtovná závierka žiadateľa za posledné a predposledné ukončené účtovné obdobie (fotokópie) – nevzťahuje sa na subjekty, ktoré z objektívnych príčin nemôžu dané prílohy predložiť (napr. začínajúci podnikatelia, ktorí si uplatňovali v daňovom priznaní paušálne výdavky) :

 - pre subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
  a) súvaha
  b) výkaz ziskov a strát
  c) poznámky

 - pre subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva
  a) výkaz o príjmoch a výdavkoch
  b) výkaz o majetku a záväzkoch

2) Daňové priznanie žiadateľa k dani z príjmov s Potvrdením o podaní daňového priznania k dani z príjmov s vyznačením prevzatia daňového priznania príslušným daňovým úradom za posledné dve ukončené účtovné obdobia (pri elektronickom podávaní daňového priznania sa za potvrdenie o padaní daňového priznania považuje Správa o odoslaní podania z aplikácie eDANE, ktorou preukáže, že daňové priznanie bolo elektronickou podateľňou prijaté) – fotokópia.


Aktuálna schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel, zaregistrovaná Európskou komisiou pod evidenčným č. DM-15/2014 je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=8477

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania minimálnej pomoci je možné získať priamo na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakty ( Ing. Katarína Hradská, tel. č. 0918 612 208, e-mail katarina.hradska@apa.sk a Ing. Sylvia Čarná, tel. č. 0918 612 458, e-mail sylvia.carna@apa.sk).

V Bratislave, 4.9.2014


MVDr. Stanislav Grobár
generálny riaditeľ