...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy KaHR–31SP-1201

28.12.2012 10:22

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch vyhlásilo dňa 21. decembra 2012 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 - Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch,

Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
tel.: 02 / 50 700 831
fax: 02 / 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk

internetová stránka: www.sacr.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 3. apríla 2013 do 16:00 hod.

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

·         osobne najneskôr do 3. apríla 2013 do 16:00 hod,

·         alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 3. apríla 2013 do 16:00 hodna vyššie uvedenú adresu SACR

 

Viac podrobností o výzve ako aj dokumenty na stiahnutie nájdete na https://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/strongvyzva-kahr-31sp-1201strong/vyzva-kahr-31sp-1201/