...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rámci programu SK08 Cezhraničná spolupráca

26.02.2014 12:52
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rámci programu SK08 Cezhraničná spolupráca.
 
Žiadosti je možné predkladať naskenované elektronicky na adresu eeagrants@vlada.gov.sk do 14.3.2014. Žiadosť musí obsahovať formulár zverejnený na tejto stránke a povinné prílohy.
 
Odmena za hodnotenie jednej žiadosti o projekt je 200 eur.
 
 
Podrobné informácie:
 
Pre zaradenie do databázy musí žiadateľ splniť nasledovné Všeobecné podmienky:
 
Všeobecné podmienky zaradenia do databázy:
 
 1. Občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo občianstvo Ukrajiny so štatútom zahraničného Slováka
 2. Nezávislosť od správcu programu, t.j. odborník nie je v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pomere s Úradom vlády SR.
 3. Nestrannosť, t.j. odborník sa nepodieľal na príprave programu alebo jeho schvaľovaní a nie je v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom pomere s nasledovnými inštitúciami:      
  a)      Prešovský samosprávny kraj
 4. Ovládanie slovenského jazyka.
 5. Bezúhonnosť.
 6. Počítačové zručnosti (ovládanie MS Excel a MS Word).
 7. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a skúsenosti s hodnotením projektov alebo preukázateľná prax v relevantnej oblasti.
 
Za relevantnú oblasť podľa bodu 7 sa považuje najmenej jedna z nasledovných oblastí:
 

a) Skúsenosti v oblasti cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou
b) Znalosť problematiky regiónu – Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Zakarpatská oblasť na Ukrajine
c) Skúsenosti s cezhraničnou spoluprácou

 
 
Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok:
 
Formulár žiadosti o zaradenie do databázy hodnotiteľov, vrátane povinných príloh, ktoré tvoria:.
a) Doklad preukazujúci požadované vzdelanie (postačuje prostá kópia) a/alebo požadovanú prax.
b) Profesijný štruktúrovaný životopis.
 
 
Odmena
 
Odborník vykoná hodnotenie na základe dohody o vykonaní práce uzatvorenej so správcom programu. Maximálny počet odpracovaných hodín pri hodnotení jednej žiadosti o projekt je 8 hodín. Odmena za hodnotenie jednej žiadosti o projekt je 200 eur.
 
Termín vykonania práce
 
Predpokladaný termín uzavretia dohody: marec 2014.
Predpokladaný termín ukončenia výkonu práce: do jedného mesiaca od uzavretia dohody
 
Výberové kritériá
 
 1. Výpovedná schopnosť predložených dokumentov, najmä, nie však výlučne, vo vzťahu k bodu 7 Všeobecných podmienok.
 2. Skúsenosti s hodnotením projektov.
 3. Dĺžka praxe.
 4. Kombinácia skúseností v relevantných oblastiach podľa bodu 7 Všeobecných podmienok.
 
 
Minimálny počet vybratých odborníkov - 10
 
Úrad vlády SR si vyhradzuje právo požiadať  žiadateľa o poskytnutie dodatočných informácií.
 
O výsledku posúdenia žiadosti bude žiadateľ informovaný elektronicky. 
 
Ďalšie informácie budú poskytnuté na telefónnom čísle 02/57 295 555 alebo e-mailom eeagrants@vlada.gov.sk.