...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2013“

03.06.2013 12:17
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo
finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2013 na poskytnutie dotácie
pre oblasť výchovy a vzdelávania. Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná
na zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov z oblasti
kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s možným
využitím v edukačnom procese. Výstupom bude spracovaný výukový program
na edukačný proces v prírodovedných (napr. dejepis, geografia) a odborných
(napr. technického zamerania) predmetoch.

Účelové dotácie poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre občianske
združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie sú
zriaďovateľmi škôl alebo školských zariadení a podieľajú sa na obnove výchovy
a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke)
podľa zverejnených požiadaviek je 13.jún 2013.