...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva OP KaHR pre opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, 1.1.1 Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách kód výzvy: KaHR-111DM-1301

27.02.2013 15:04

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 22. februára 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, číslo KaHR-111DM-1301

Oprávnenosť žiadateľa

 • mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“)

Miesto realizácie projektu

 • Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj);
 • Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj);
 • Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj)

Forma, výška a intenzita pomoci a spôsob financovania

 • Maximálna výška pomoci 200 000 EUR
 • Minimálna výška pomoci je 5 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci závisí od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu.

Stredné Slovensko a Východné Slovensko pre:
 • mikro- a malý podnik nesmie presiahnuť 70%,
 • stredný podnik nesmie presiahnuť 60%,
Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja) nesmie presiahnuť pre:
 • mikro- a malý podnik nesmie presiahnuť 60%,
 • stredný podnik nesmie presiahnuť 50%,

Oprávnené projekty a oprávnené aktivity

Pomoc je určená na projekty v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách, ktoré sú zamerané na niektorú z uvedených aktivít:
 • hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení;
 • hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.

Na stiahnutie

Viac informácií a všetky súvisiace dokumenty nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.economy.gov.sk/kod-vyzvy-kahr-111dm-1301/140105s