Výzva OPVaV-2013/1.1/02-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

06.02.2013 09:39

Dňa 31. 1. 2013 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, s názvom „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja“, kód OPVaV-2013/1.1/02-SORO.

Oprávnení žiadatelia:

Finančná pomoc pre túto výzvu je určená pre výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, konkrétne pre:

·         verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,

·         štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,

·         súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,

·         Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,

·         organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie),

·         mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1. 1. 2010, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2010 uvedený v predmete činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj.

Výskumné organizácie, ktorými sú napríklad verejné, štátne a súkromné vysoké školy,  Slovenská akadémia vied  a ďalšie, môžu projekty zamerať predovšetkým na obnovu výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia a informačno - komunikačných technológií. Aktivity projektov musia súvisieť s niektorými z 12 vecných tém výskumu a vývoja (napr. biotechnológie, energia, kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska, civilizačné výzvy a pod.). Žiadatelia o NFP zo všetkých krajov SR, okrem Bratislavského, sa môžu uchádzať minimálne o 1,5 milióna eur a maximálne o 3 milióny eur. 

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok:  06. 05. 2013

Všetky informácie nájdete na: OPVaV-2013/1.1/02-SORO