...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva ROP-4.2-2013/01 - Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

20.02.2013 15:42

Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

 
Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel
Opatrenie: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Dátum platnosti: od 15. 2. 2013 do 17. 5. 2013
Kód vyzvy: ROP-4.2-2013/01

Výzva 4.2 ROP 2013_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 4.2 ROP 2013_01.doc

Opis projektu 4.2 ROP 2013_01.xls

Štandardy vybavenia staníc v pôsobnosti HaZZ.doc

Číselník oprávnených výdavkov pre opatrenie 4.2 ROP.xls

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP, označená kódom ROP-4.2-2013/01, je vyhlasovaná za účelom poskytnutia pomoci oprávneným žiadateľom na realizáciu projektov, ktorých ciele prispievajú k napĺňaniu cieľa opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP. Cieľ opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP je v súlade s Programovým manuálom ROP definovaný ako „Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb vrátane obstarania ich vybavenia.“

Oprávnené aktivity a činnosti v rámci opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP boli Riadiacim orgánom pre ROP definované tak, aby boli v súlade s cieľom prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel ROP, a tým aj v súlade s globálnym cieľom operačného programu. Cieľ prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel ROP je definovaný ako „Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev“ a globálny cieľ operačného programu je definovaný ako „Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch“.