...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Výzva v rámci OPŽP - Prioritná os 3 - Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

27.02.2013 14:29

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo dňa 25. 02. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie, číslo OPŽP-PO3-13-3

Cieľom výzvy je plnenie prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj aktivít spojených s implementáciou právnych predpisov tzv. klimaticko – energetického balíčka1, s výnimkou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel.

Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov.

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU

Pre túto výzvu sú oprávnené nasledovné aktivity:
Operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie:

I. skupina aktivít: Znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov:

B. Projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou4, s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu.5 Súčasťou projektov zmeny palivovej základne na biomasu môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov (zdrojov tepla). V prípade opatrení na znižovanie energetických strát objektov musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh uvedených opatrení.

Podrobnejšie informácie a všetky súvisiace dokumenty: https://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po3-13-3-z-25-2-2013-3-2/

Na stiahnutie