...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

ZELENÁ PRE SENIOROV 2013

08.04.2013 10:38

Na Slovensku každoročne pribúda počet obyvateľov starších ako 60 rokov a v súčasnosti dosahuje takmer 980 tis. Ide ovýznamnú skupinu populácie a preto je dôležité im venovať pozornosť. Starnutie, tak ako aj iné etapy života človeka, má svoje zákonitosti. Sprevádzajú ho rôzne zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť a adaptovať. Prieskumy ukazujú, že takmer polovica slovenských seniorov má stále veľa záujmov a prejavujú záujem odianie vo svojom okolí. Okrem kontaktu s rodinnými príslušníkmi je pre väčšinu starších obyvateľov dôležitý pocit, že sú pre niekoho užitoční a že môžu aj naďalej žiť aktívne. Aj na dôchodku chcú byť seniori plnohodnotnou súčasťou diania v spoločnosti, chcú sa stretávať s priateľmi aodovzdávať svoje skúsenosti apraktické zručnosti mladším. Najväčšie obavy majú zo straty mobility, kontaktu so svetom a z izolácie. Napriek odchodu zpracovného prostredia by uvítali možnosť príležitostnej krátkodobej pracovnej či dobrovoľníckej aktivity, ktorá by pomohla zmierniť ich pocit sociálneho vylúčenia.

Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. sa svojimi aktivitami snaží vždy reagovať na aktuálnu situáciu v spoločnosti a riešiť oblasti, ktoré sú deficitné. Jednou z troch  prioritných oblastí Nadácie Orange je aj sociálna inklúzia a práca so znevýhodnenými skupinami,  preto v roku 2013 vyhlasuje už piaty ročník grantového programu zameraného na zlepšovanie  kvality života seniorov snázvom Zelená pre seniorov. Program sa v doposiaľ zrealizovaných ročníkoch stretol s veľkým ohlasom a celkovou sumou 255 000 € sa Nadácii Orange podarilo podporiť 170 projektov zameraných na vzdelávacie a umelecké aktivity, medzigeneračné projekty čiprojekty zamerané na dobrovoľnícku prácu seniorov.
V piatom ročníku grantového programu je na podporu projektov vyčlenených 60 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 EUR.

Projekty je možné predložiť do uzávierky 2. 5. 2013, a to výlučne elektronicky, prostredníctvom online formulára.

V programe sa podporia zmysluplné projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality seniorov a sú zamerané na:

  •     vzdelávacie aktivity
  •     sebarealizáciu seniorov
  •     dobrovoľnícke aktivity
  •     integračné aktivity

O podporu sa môžu uchádzať:

  •     mimovládne organizácie
  •     samosprávy
  •     zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť
  •     rozpočtové organizácie

Podrobné informácie o grantovom programe Zelená pre seniorov 2013