...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Zelené oázy

11.11.2014 13:06

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť  dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti.

Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 9. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.
 

Cieľ programu

Grantový program Zelené oázy podporuje neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.
 

Novinka


Program Zelené oázy už tradične ponukou podporovaných aktivít reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Preto aj v tomto ročníku otvárame novú tému, ktorá sa čoraz viac objavuje hlavne v mestskom prostredí. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celkovú podporu alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách. Prvoradým cieľom  nie je len produkcia ovocia, zeleniny a kvetín, ale predovšetkým humanizácia mestského prostredia a rozvíjanie medziľudských vzťahov. Ponúkame tak možnosť rekultivovať zanedbané plochy a s prispením dobrovoľnej práce ich premeniť na záhrady
 

Cieľové územia


Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy, a vodné toky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, plochy vhodné na aktívne pestovanie plodín, nevyužívané plochy s potenciálom na ich skultúrnenie a pod.).
 

Grantový program podporuje

•    čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
•    výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a
zeleninové kultúry)
•    vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské,
komunitné a pod.)
•    zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava
náučných  chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky
a pod.)
•    sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít
•    vzdelávacie a osvetové aktivity a rozvoj turistického informačného systému (smerové, orientačné a informačné
tabule)
•    prezentáciu lokálnych produktov
•    projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode
•    environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej
architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly,
prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné
a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento
zber dobre funguje)
•    sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak
krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú
oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť
 

Kto môže žiadať o grant

•    registrované mimovládne neziskové organizácie
•    základné a stredné školy a učilištia
•    centrá voľného času a komunitné centrá
•    mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov
 

Podmienky pridelenia grantu

Žiadatelia a ich projekty musia spĺňať všetky nasledovné podmienky:

 • do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce
 • žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20 % z celkového rozpočtu alebo materiálna podpora v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, za doplnkový zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca
 • aktivity realizované pri vodných tokoch a plochách musia byť konzultované s ich  správcami
 • územie, ktoré je predmetom projektu, musí byť po realizácii projektu úplne dokončené
 • musí ísť o ucelené, jasne vymedzené územie v intraviláne miest/obcí alebo v ich bezprostrednej blízkosti
 • územie musí byť vo verejnom vlastníctve a širokej verejnosti prístupné bez obmedzení
 • pri realizácii projektov je nutné používať environmentálne akceptovateľné postupy, nástroje a materiály
 • premyslená a efektívna následná dlhodobá starostlivosť o výstupy projektov
 • ak v projekte rátate s výsadbou stromov a kríkov, pri výbere druhov na výsadbu odporúčame uprednostniť rastlinné druhy, ktoré sú pre váš región typické a tradičné, pričom výber druhov a termín výsadby odporúčame konzultovať vopred s odborníkmi, napríklad s pracovníkmi štatnej ochrany prírody vo vašom  regióne a pod.
 • projekty sa nesmú realizovať v bezprostrednej blízkosti čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

 

Realizácia podporených projektov

Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) do 6 mesiacov od schválenia grantu, najneskôr do konca septembra 2015, pričom podstatná časť prác súvisiacich s výsadbou by sa mala uskutočniť v jarnom vegetačnom období.
 

Na aký účel je možné použiť finančné prostriedky z grantu:

 • materiál na výsadbu a úpravy terénu,
 • náradie a iné potreby,
 • predmety a prvky zasadené do verejných priestranstiev, v súlade s environmentálnym zámerom projektu, resp. ich oprava – nákup/výroba prvkov, materiál, doprava,
 • bezprostredné komunikačné a administratívne náklady nevyhnutné nak realizáciu projektu.

 

Výška grantu

Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur. Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z reálnych potrieb.

 

Ako podať grantový projekt a ako sa projekty hodnotia


1. kolo


V prvom kole záujemca predloží základnú ideu projektu vo forme predbežnej žiadosti, ktorá bude obsahovať stručné zhrnutie projektu, základné údaje o žiadateľovi a o oblasti, ktorej sa projekt týka, časový plán aktivít, predbežný rozpočet s konkrétnymi položkami a upresnenie, kto a ako bude projekt realizovať. Žiadosť je potrebné predložiť na vyplnenom predpísanom formulári s názvom PREDBEŽNÁ ŽIADOSŤ O UDELENIE GRANTU.
Predbežnú žiadosť môžete poslať v elektronickej alebo papierovej forme.
Formuláre pre obidve verzie (elektronickú alebo papierovú) nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk alebo www.slovnaft.sk.


Ak zvolíte papierovú verziu, pošlite nám vašu žiadosť v štyroch identických papierových kópiách,
ak zvolíte elektronickú formu, vyplňte online formulár na:
https://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy/elektronicka-ziadost.html
Neposielajte, prosím, žiadosti mailom, ani súčasne v elektronickej a papierovej forme!
Posledný termín na doručenie žiadostí do Nadácie Ekopolis je 8. decembra 2014 do 16:00 hod.

2. kolo


Po vyhodnotení predbežných žiadostí (hodnotenie vykoná  Nadácia Ekopolis) budú žiadatelia s najvyšším hodnotením vyzvaní na dopracovanie žiadosti o grant do komplexnej podoby. Žiadosti sa hodnotia podľa podmienok na udelenie grantu, uvedených vyššie.


Formuláre a podmienky pre úplné žiadosti o grant (druhé kolo) budú k dispozícii od 15. januára 2014 len pre žiadateľov postupujúcich do druhého kola.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri hodnotení a výbere projektov zohľadniť názor širokej verejnosti.
 

Dôležité termíny grantového programu Zelené oázy 2015

 • 6. november 2014 - vyhlásenie výsledkov ročníka 2014 a najlepšieho projektu, vyhlásenie nového ročníka Zelených oáz
 • 8. december 2014 o 16:00 - uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu Zelené oázy
 • 8. január 2015 - vyhodnotenie predbežných žiadostí (v 1. kole), oznámenie žiadateľom a zaslanie výzvy na predloženie komplexných žiadostí
 • 2. február 2015 o 16:00 - uzávierka prijímania komplexných žiadostí (v 2. kole)
 • apríl 2015 – zverejnenie podporených projektov
 • apríl až september 2015 - realizácia projektov
 • október 2015 - vyhodnotenie ročníka 2015


Žiadosť pošlite na adresu:
Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Žiadosti o grant prijímame len na formulároch určených pre program Zelené oázy 2015.
Žiadosti musia byť doručené buď v elektronickej forme cez online formulár alebo v papierovej forme (4 kópie). Prosím, neposielajte žiadosti mailom (neobchádzajte online formulár, pretože vaša žiadosť zaslaná mailom nebude prijatá) a ani ich neposielajte súčasne v obidvoch formách. Prosíme vás tiež, aby ste neposielali nevyžiadané prílohy. Obálky označte nápisom: Zelené oázy 2015. Papierové projekty posielajte nezviazané, bez plastových obalov.

Kontaktná osoba: Milan Hronec, email: hronec@ekopolis.sk, tel. 048 / 470 10 95 alebo  0911 452 457.

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi   telefonicky alebo emailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.

Tešíme sa na vaše projekty a našu budúcu spoluprácu.