Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Program rozvoja bývania

 

Program rozvoja bývania je jeden zo strategických dokumentov pre potreby samosprávy, ktorý sa požaduje v zmysle § 4 ods. 3 písmeno j) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, kde obec pri výkone samosprávy najmä:

o   obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

Program rozvoja bývania je dokument, ktorý je integrálnou súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Je dokumentom lokálneho charakteru, ktorý je určený pre rozvoj územia obce v oblasti bývania. Možno ho charakterizovať ako strednodobý rozvojový dokument. Vychádza z obsahu metodického pokynu MVRR SR   č. 4/2006 z 19.5.2006 o programe rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja a z dvoch základných strategických dokumentov obce:

o   Územný plán obce,

o   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program rozvoja bývania vytvára predpoklad pre plánovitý rozvoj bývania v obci a získanie prostriedkov zo ŠFRB.

 

Štátny fond rozvoja bývania

 

V prípade záujmu o spracovanie Programu rozvoja bývania našou agentúrou nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.