AKTÍVNE STARNUTIE PROSTREDNÍCTVOM ROZŠIROVANIA VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ ZVYŠUJÚCICH KVALITU ŽIVOTA SENIOROV

30/08/2012 11:12

 

OPV-2012/2.1/03-SORO

Názov výzvy: AKTÍVNE STARNUTIE PROSTREDNÍCTVOM ROZŠIROVANIA VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ ZVYŠUJÚCICH KVALITU ŽIVOTA SENIOROV

Kód výzvy: OPV-2012/2.1/03-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 8. 2012

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 29. 10. 2012

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 5 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

 • Mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií za zlučiteľné so spoločným trhom podľa čl. 87 a 88 Zmluvy o ES (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách);
 • Veľké podniky, t.j. podnik nespadajúci pod definíciu MSP.

Pre účely tejto výzvy sa pod podnikmi rozumejú:

 • štátne, verejné a súkromné vysoké školy ako zriaďovatelia univerzít tretieho veku (pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
 • obce v úrovni miestnych administratívnych jednotiek LAU 1 (podľa Nomenklatúry štatistických územných jednotiek NUTS (nariadenie č. 1059/2003 a nadväzná vyhláška Štatistického úradu SR č. 438/2004 Z. z. z 19. júla 2004). Oprávneným žiadateľom je obec – v úrovni miestnych administratívnych jednotiek LAU 1, t.j. okresné mesto, uvedené v kontrolnom zoznamehttps://app.statistics.sk/wmetis/ciselniky_z/katcis.jsp?lang=sk&wdetail=1&wkodcis=0024, mimo Bratislavského kraja – kód SK01.).

Miesto realizácie projektu:

 • Trnavský samosprávny kraj;
 • Trenčiansky samosprávny kraj;
 • Nitriansky samosprávny kraj;
 • Banskobystrický samosprávny kraj;
 • Žilinský samosprávny kraj;
 • Košický samosprávny kraj;
 • Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

75 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

200 000  EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1

Hore