Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1201

09/01/2013 11:40

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-111SP-1201. Semináre sa uskutočnia od 28.1.2013 do 4.2.2013 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave.

Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na inovácie a technologické transfery (hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých strojov, technológií, prístrojov a zariadení a na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom negatívneho dopadu na životné prostredie)

 

Opatrenie 1.1. – Inovácie a technologické transfery, Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách

 

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-111SP-1201 :

28.01.2013 – Košice

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208

29.01.2013 – Banská Bystrica

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306

31.01.2013 – Trenčín

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja , K dolnej stanici 7282/20 A, Kongresová sála č.264

04.02.2013 Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka I.poschodie

 

Program seminárov :

-   9,30 – 10,00 Registrácia účastníkov

- 10,00 – 11,00 Prezentácia výzvy KaHR-111SP-1201

- 11,00 – 12,00 Otázky, diskusie, konzultácie

- 12,00 – 13,00 Prestávka

- 13,00 – 14,00 Ako postupovať pri vypĺňaní žiadostí o predkladanie žiadostí o NFP

- 14,00 – 15,00 Otázky, diskusia, konzultácie

 

- Možnosť čerpania nenávratného finančného príspevku podľa schémy štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách sú stanovené vo výzve KaHR-111SP-1201, ktorá bola vyhlásená dňa 21.12.2012.

 

- Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy.

 

- Na Výzvu je vyčlenených  110 000 000 EUR. Žiadosť o príspevok v rámci tejto výzvy je možné predkladať do 3.apríla 2013.

 

- Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA a MH SR. Vstup na semináre je bezplatný.

 

- Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu

fondy@siea.gov.sk. Do predmetu e-mailu vložte miesto konania seminára. Na uvedenej adrese môžete požiadať aj o zaslanie aktuálnych informácií k výzve, ako aj o zodpovedanie Vašich otázok. Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.gov.sk a www.mhsr.sk. Viac informácií získate na tel.čísle 02/58 24 84 01.

 

- Semináre v Košiciach, Banskej Bystrici a Trenčíne pripravila SIEA v spolupráci s Košickým, Banskobystrickým a Trenčianskym samosprávnym krajom.

 

Pozvánka na semináre na stiahnutie tu.

 

Zdroj: www.seia.sk