Európska komisia zverejnila posledné výzvy v 7. rámcovom programe v celkovom objeme 8,1 miliardy €

11/07/2012 15:51

 

Európska komisia zverejnila posledné výzvy v 7. rámcovom programe v celkovom objeme 8,1 miliardy €
 
Európska komisia 10. júla 2012 zverejnila posledné výzvy v rámci končiaceho 7. rámcového programu 
EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti. V osemnásťročnej histórií rámcových 
programov ide o najväčšie výzvy s alokáciou 8,1 miliardy  €. Celkovo bolo zverejnených 52 výziev vo 
všetkých špecifických programoch a prakticky všetkých tematických oblastiach. 
 
Výzvy v číslach
 
Predpokladá sa, že z tohto objemu finančných prostriedkov bude podporených viac ako 1 300 výskumných 
projektov, ktoré vytvoria viac ako  170 000 výskumných spoluprác medzi viac ako  15 000 výskumnými 
organizáciami a tímami na celom svete. Z celkového rozpočtu pôjde 4,8 mld. € na kolaboratívne projekty; 
1,2 mld. € pre malé a stredné podniky; 1,75 mld. € na projekty výskumu na hraniciach poznania v rámci 
programu Ideas (ERC) a 963 mil. € na mobilitné projekty v rámci špecifického programu Ľudia (Marie Curie 
Actions). 
 
Dôraz na kľúčové výzvy súčasnosti
 
Viac ako 1,4 mld. € bude smerovať na riešenie kľúčových výziev, ktorým v súčasnosti Európa a jej občania 
čelia. Tieto výzvy budú podporované naprieč tematickými oblasťami a EK na ne bude dávať zvláštny dôraz. 
Ide o tieto oblasti:
 Oceans of the future
 Water
 Raw materials
 Smart Cities
 Secure clean and efficient energy
 Improving delivery of Public Sector Services
 Brain research
 Anti-microbal resistance
 Bio Resoruce Efficiency
 
Dôraz na malé a stredné podniky
 
Z celkovej alokácie je pre malé a stredné podniky vyčlenených viac ako 1,2 mld. €, z toho okolo 970 mil. € 
v programe Spolupráca (vrátane 140 mil. € na pilotnú akciu zameranú na MSP v oblasti zdravia) a 252 mil. 
v programe Kapacity – Výskum v prospech MSP. Zároveň v rámci programu Risk-Sharing Finance Facility –
Risk Sharing Instrument budú dostupné garancie na pôžičky vo výške 150 mil. €. 
 
Termíny zasielania žiadostí
 
Termíny zasielania žiadostí sa líšia podľa jednotlivých tematických oblastí, ako aj podľa typu výziev 
(jednokolová, dvojkolová), a to v rozmedzí od septembra 2012 do apríla 2013.
 
Príležitosti pre slovenských výskumníkov
 
V rámci 7.RP ide o posledné výzvy a je pravdepodobné, že výzvy z nástupníckeho programu Horizont 2020 
budú spustené až v polovici roku 2014, obdobný scenár sa dá očakávať aj v štrukturálnych fondoch EÚ. Na 
obdobie dvoch rokov ide teda o jediný veľký zdroj financovania výskumu v SR. 
 
Viac informácií k výzvam nájdete na stránke: