Indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 22 z OP Vzdelávanie na rok 2013

27/12/2012 13:26

Názov

Podpora ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve

Cieľ

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva 

Špecifický cieľ 1

Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva 

Rámcová aktivita 2.2.1

Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

 

Rámcová aktivita 2.2.2

Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislotsti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

 

Špecifický cieľ 2

Zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

 

Rámcová aktivita 2.2.4

Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov

 

Rámcová aktivita 2.2.5

Rozvoj nových foriem ďalšiho vzdelávania

Prijímatelia

Regionálna a miestna samospráva a štátna správa, iné subjekty verejnej správy, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, mimovládne organizácie, súkromné vzdelávacie inštitúcie, odborné spoločnosti a profesijné združenia v zdravotníctve,  stavovské organizácie v zdravotníctve a právnické osoby založené v zmysle Obchodného zákonníka č.513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a pod.), ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Finančná alokácia výzvy 

8 750 000 EUR

 

Finančná alokácia na projekt

250 000 EUR - 500 000 EUR

Termín vyhlásenia výzvy

marec 2013

Termín ukončenia výzvy

máj 2013