Informácia o pozastavení (predĺžení) výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO

03/09/2012 13:12

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie informuje oprávnených žiadateľov, že na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) pozastavuje(predlžuje) výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl s kódom OPV-2012/1.2/04-SOROv súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov realizácie projektu(zmena prílohy č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov a formulára povinnej prílohy žiadosti o NFP Rozpočet projektu) na dobu 17 kalendárnych dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP, čím sa lehota na predkladanie žiadostí o NFP predĺži o dobu pozastavenia výzvy. Žiadosti o NFP podané do termínu pozastavenia výzvy sú žiadatelia oprávnení doplniť alebo zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia výzvy, t. j. do 15. októbra 2012.

Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až c) a písm. e) až j) zákona o pomoci a podpore.

Znenie pozastavenia výzvy sa nachádza tu.

Zmenený text výzvy spolu so zmenenou prílohou č.4 k výzve - Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov a zmeneným formulárom povinnej prílohy žiadosti o NFP -Rozpočet projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ sa nachádzajú na nasledovnom odkaze:

Úplné znenie výzvy na predkladanie ŽoNFP „Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl“ s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO, vrátane aktualizovaných dokumentov