Modernizácia fariem - aktuálna výzva

03/02/2012 11:12

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1. č.2012/PRV/20  1.1 Modernizácia fariem  v termíne  od 01.02.2012 do 29.02.2012.

Suma disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu  č. 2012/PRV/20 je 29 000 000 EUR, z toho pre:
-  Cieľ Konvergencia: 27 000 000 EUR
-  Oblasti mimo cieľa Konvergencia: 2 000 000 EUR
 
•  Oprávnenosť konečného prijímateľa - oprávneného žiadateľa (ďalej len žiadateľ):
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
 
•  Oprávnenosť činností realizácie projektu:
Oprávnené sú všetky  činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade
s cieľmi opatrenia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ a zosúladené s požiadavkami
životného prostredia najmä v oblastiach rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, zamerané na:  
o  výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu objektov
o  obstaranie a modernizáciu  technického a technologického vybavenia  
o  založenie porastov rýchlo rastúcich drevín

Viac informácií na https://www.apa.sk/index.php?navID=412.