Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

21/12/2011 16:19

Bratislava 16. decembra 2011. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch vyhlasuje dňa 16. decembra 2011 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 3 - Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 19. marca 2012, 16:00 hod.

Podrobné informácie k výzve KaHR-31SP-1101 nájdete tu.