Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015

15/05/2012 12:52

Členské krajiny eurozóny sú povinné každoročne pripravovať programy stability, ostatné štáty Európskej únie pripravujú konvergenčné programy. Tvorba programov stability a konvergenčných programov predstavuje súčasť Paktu stability a rastu, a po schválení národnými vládami sú predkladané Európskej komisii a Rade EÚ. Cieľom programov je prezentovať v strednodobom horizonte vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej a hospodárskej politiky na dosiahnutie cieľov programu.  Slovensko predkladá svoj štvrtý program stability, ktorý je aktualizáciou programu stability z apríla 2011.

Program stability sa predkladá Európskej komisii v rámci tzv. „európskeho semestra“, ktorého cieľom je lepšia koordinácia rozpočtovej  politiky  a štrukturálnych politík, zohľadňujúc pravidlá Paktu stability a rastu a stratégie Európa 2020. Celý proces začal publikovaním Annual Growth Survey na rok 2012, v ktorej Európska komisia načrtla päť hlavných priorít, medzi ktorými je aj konsolidácia verejných financií za súčasnej minimalizácie negatívnych vplyvov na ekonomický rast. Odporúčaniami v prioritných oblastiach by sa mali riadiť členské krajiny pri tvorbe programov stability a národných programov reforiem.
 
Celý dokument TU.