Sociálna implementačná agentúra

02/06/2011 00:00

Sociálna implementačná agentúra upozorňuje prijímateľov na dodržanie všetkých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj povinnosti vyplývajúce z Príručky pre prijímateľa s ohľadom na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, dodatkov k Zmluve, údajov a iné. Viac info tu.