Súťaž Inovatívny čin roka 2012

15/01/2013 13:52

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 10. januára 2013 šiesty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2012. Vyhlasovateľ súťaže poveril organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách: 

  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces),
  4. Medzinárodná kooperácia.
V každej kategórii sa udeľuje 1 vecná cena a finančná odmena v hodnote 3 300 €.
Podmienky účasti v súťaži:

• Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky.

• Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2012.

• Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie.

• Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 29. marca 2013 na e-mailovú adresu organizátora:sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

 

Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

V prípade, že výrobková inovácia, technologická inovácia alebo inovácia služby vznikla ako výsledok medzinárodnej spolupráce medzi slovenským a zahraničným subjektom, súťažiaci prihlási súťažný návrh do kategórie „Medzinárodná kooperácia".

 

Viac informácií o súťaži a dokumenty súvisiace s ňou nájdete na stránke www.siea.sk.